Сайти

обласних

прокуратур

 
27.07.2005
Інформаційне повідомлення про стан та перспективи комп''ютеризації прокуратури Одеської області
 
 
         Автоматизація діяльності прокурорів і слідчих на основі сучасних досягнень в галузі комп’ютерної техніки та інформаційних технологій є одним з важливих напрямків удосконалення роботи органів прокуратури України.
         Керівництвом прокуратури Одеської області приділяється постійна увага розвитку цієї сфери діяльності. Так, у прокуратурі області розроблена та активно реалізується „Концепція комп’ютеризації органів прокуратури Одеської області на 2005-2008 роки”, яка базується на основних засадах Закону України „Про Концепцію національної програми інформатизації” та відповідні концепції з інформатизації органів прокуратури України, розроблені в Генеральній прокуратурі.
         Головна мета Концепції - створення в межах прокуратури області автоматизованого інформаційного середовища, здатного повно і оперативно задовольняти інформаційні потреби прокуратур районної ланки, транспортних та спеціальних прокуратур. В зв’язку з цим передбачено застосування технічних і програмних засобів, які забезпечать виконання наступних задач:
         - двосторонній інформаційний зв’язок між органами прокуратури області всіх рівнів:
         - створення єдиної системи збереження даних (електронного архіву), яка забезпечуватиме доступ до даних і їх аналітичну обробку;
         - розвиток системи електронного документообігу, яка забезпечить формування, збереження, пошук, аналіз документів, контроль їх виконання, видачу необхідних звітів і довідок, а також роботу з законодавчо-нормативною  базою  даних;
         - запровадження безпаперової технології автоматизації ділових процедур на основі системи електронного документообігу.        
Забезпечення двостороннього інформаційного зв’язку планується проводити поетапно:
         1 етап - модернізація і розвиток локально-обчислювальних комп’ютерних мереж (ЛОКМ) в прокуратурі області і з’єднання їх з ЛОКМ Генеральної прокуратури України.
         2 етап - автоматизація робочих місць на базі персональних комп’ютерів у прокуратурах районного рівня і з’єднання їх із ЛОКМ прокуратури області.
         У зв’язку з цим в прокуратурах районного рівня заплановано:
- модернізувати наявну базу персональних комп'ютерів та укомплектувати  секретаріати комп’ютерами, лазерними принтерами, пристроями безперебійного живлення;
- змонтувати ЛОКМ на 4 - 10 робочих місць і забезпечити її з'єднання з ЛОКМ прокуратури області з метою забезпечення роботи відповідного програмного забезпечення (електронна система документообігу "Нагляд", "Автоматизоване робоче місце слідчого" тощо);
- провести навчання користувачів.
Крім того, планується забезпечити інформаційний зв’язок ЛОКМ прокуратури області з відповідними системами Одеської обласної державної адміністрації, УМВС та УСБУ в Одеській  області, Апеляційного суду та  Апеляційного господарчого суду Одеської області, обласного управління юстиції, державної податкової адміністрації, митної служби, держкомзему, органів статистики тощо. Аналогічні зв’язки у перспективі матимуть і районні прокуратури на своєму рівні.
 
У рамках реалізації першого етапу Концепції комп’ютеризації органів  прокуратури області введено в дію єдину інформаційну систему електронного документообігу „НАГЛЯД”.
Система „НАГЛЯД” орієнтована на вітчизняні технології та  методологію  діловодства органів прокуратури та повністю відповідає вимогам  „Інструкції з діловодства в органах  прокуратури України”. Вона забезпечує поступове управління рухом усіх  документів апарату прокуратури області і її структурних підрозділів на всіх етапах: від прийому або створення – до передачі в архів, або знищення. Система підтримує розподілену організацію документообігу, забезпечує контроль руху документів. Для  інформаційно-аналітичної роботи в системі створено механізм, який забезпечує простий та ефективний доступ до документів як для  спеціалістів так і для оперативних працівників з будь-якого локального або  віддаленого комп’ютера.
Завдяки впровадженню системи „НАГЛЯД” досягнуто таких результатів:
-          Значно поліпшено контроль за рухом документів, що надходять до секретаріату. При цьому є можливість оперативного  спостереження за хронологією надходження серії документів, по конкретному  питанню, а також за їхнім поступовим рухом (розглядом). Це дозволяє швидко знайти необхідний документ (або серію документів) для уточнення на якій стадії розгляду він  знаходиться;
-          Поліпшено контроль за виконанням документів. Система дозволяє вести постійне оперативне спостереження за ефективністю роботи усіх виконавців із наступним  виявленням  прострочених контролів.
-          Використання системи дозволяє швидко формувати різноманітні звіти і довідки. Час формування статистичної звітності по скаргах за рік, по підрозділам  скоротився до мінімуму.
-          Розмежування обов’язків працівників секретаріату при роботі з системою, дозволяє рівномірно розподілити навантаження на інспекторів секретаріату, а також проводити аналіз завантаженості інспекторів секретаріату у продовж робочого дня. Це істотно  впливає на ефективність  роботи всього секретаріату.
 
Однією з важливих складових частин процесу успішного функціонування органів прокуратури, є своєчасне реагування на події в регіоні. Адекватність реагування в першу чергу залежить від швидкості передачі інформації та наявності зв’язку між структурними підрозділами, які входять до складу органів прокуратури.
Передача одного факсу на 5 листів триває від 15 до 25 хвилин, в залежності від умов зв’язку. Передача того ж факсу в усі 40 районніх прокуратур триває від 3,5 до 5,8 годин. В свою чергу, всім райпрокуратурам необхідно затратити стільки ж часу, щоб відправити відповідь. Слід також врахувати і значні витрати бюджетних коштів на забезпечення такого зв’язку. Стає очевидно, що така організація інформаційного обміну не сприяє поліпшенню оперативності роботи органів прокуратури.
Підрозділом комп’ютеризації прокуратури Одеської області спільно з НВК „Датаінфо” розроблено корпоративну систему електронної пошти, яка сформована на принципі “dial-up” з використанням мереж провайдера “Телнет”. Система зв’язку дає можливість апарату прокуратури області забезпечувати стабільний електронний зв’язок з 40 прокуратурами районної ланки. Крім того, 23 підрозділи апарату прокуратури області також мають електронні адреси і при необхідності безпосередньо спілкуються з районними прокуратурами.
Для організації ефективної роботи по розсилці та прийому  документів з використанням корпоративної електронної пошти та  запобігання можливої передачі в електронному вигляді документів, які  містять державну таємницю і інформацію з обмеженим  доступом, прокурором області видано наказ “Про введення в дію Корпоративної системи електронної пошти прокуратури області” яким затверджено “Положення про організацію розсилання та прийняття документів в електронному виді за допомогою  корпоративної системи електронної пошти прокуратури Одеської області”. Проведено семінари із спеціалістами секретаріатів прокуратур районної ланки, які одночасно здали заліки по основам комп’ютерної грамотності та володіння комп’ютерною програмою “Корпоративна електронна пошта прокуратури Одеської області”.
Використання  вказаної  програми значно скоротило  час передачі і прийому  документів і позитивно вплинуло на виконання контрольних доручень  Генерального прокурора України.
 
Протягом останнього року прокуратурою Одеської області спільно з НВК „Датаінфо” створюється програмний комплекс „Автоматизоване робоче місце слідчого”, який дозволить оптимізувати роботу слідчого, скоротити строки і підвищити якість досудового слідства.
         У ході створення цієї системи застосовувались науково-методичні матеріали і рекомендації управління криміналістики Генеральної прокуратури України, Одеської Національної юридичної академії, Одеського юридичного інституту НУВС України, Одеського обласного бюро судово-медичної експертизи, Одеського науково-дослідного інституту судових  експертиз.
В структуру програми „Автоматизоване робоче місце слідчого” введено три функціональні блоки:
-          правова інформація,
-          функціональні системи
-          ведення кримінальної справи.
Блок „правова  інформація” надає слідчому доступ до інформаційних систем чинного законодавства, наказів Генерального прокурора України, рішень колегій Генеральної прокуратури, постанов Пленуму Верховного Суду України, судової практики по кримінальних справах тощо. В базі даних цього блоку також розміщені відомчі інструкції з питань документообігу, оформлення  статистичних  карток  по кримінальних справах, формування звіту слідчого, зберігання речових доказів по справі тощо.            
Блок „функціональні системи” має такі автоматизовані  інформаційно-довідкові підсистеми:
-          типові плани розслідування;
-          методики розслідування кримінальних справ, підслідних  слідчим  органів прокуратури;
-          зразки процесуальних документів;
-          судові експертизи (зразки постанов про призначення експертиз, юридичні адреси експертних установ України, характеристика їх діяльності та можливості проведення  відповідних експертиз).
-          переліки видів оперативних обліків та їх адреси.
Користувач системи у будь-який час може підготувати необхідний йому процесуальний документ, використовуючи типовий зразок з бази даних, а також продивитись постатейний матеріал КПК України до певної  процесуальної  дії.
Блок „ведення  кримінальних справ” забезпечує формування  автоматизованого  наглядового провадження по справі у відповідності з нормами КПК України. Передбачена можливість формування зведеного звіту про роботу слідчого за місяць, а також накопичування даних для  аналітичного використання матеріалів кримінальних справ при підготовці  документів прокурорського реагування. В базі даних постійно відображається стан виконання плану розслідування кримінальної  справи. Крім того, здійснюється облік та контроль розгляду документів реагування слідчого на порушення, виявлені у процесі розслідування кримінальної справи, їх узагальнення.
„Автоматизоване  робоче місце слідчого” є системою відкритого типу,  що дає можливість включати в базу даних нові документи та корегувати існуючі.
         В системі передбачені потужна пошукова система та функції аналізу та контролю, що дозволить швидко отримувати вичерпні дані по фігурантах по справі, інформацію по проведених слідчих діях, термінах по справі, виконанню плану розслідування кримінальної справи тощо.
         Розробка та впровадження в практику роботи слідчих прокуратури області автоматизованого робочого місця проводиться поетапно, з  відповідним навчанням слідчих працівників. З цією метою проведено ряд навчально-методичних семінарів. В даний час всі слідчі органів прокуратури області забезпечені цією програмною розробкою, а ефективність її використання і недоліки будуть проаналізовані і в жовтні місяці поточного року розглянуті на науково-методичній раді.
Рівень освоєння комп’ютерної програми слідчими працівниками пропонується враховувати при їх атестації та висуненні на вищі посади.
 
 
Старший помічник
прокурора Одеської області
з питань комп’ютеризації
державний радник юстиції 3 класу                                         В. Загородній
 
 
 

кількість переглядів: 1621