Контраст contrast
Шрифт Очистити
Сховати налаштування

Сайти

обласних

прокуратур

 
06.03.2012

Звіт про використання бюджетних коштів у 2011 році

Інформація
про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету 
Генеральної прокуратури України
за 2011 рік
 
Головна мета та завдання за бюджетними програмами:
КПКВ 0901010 "Нагляд органів прокуратури за додержанням законів та представницькі функції в суді"
Мета: Всемірне утвердження верховенства закону та зміцнення правопорядку.
Завдання: Захист від неправомірних посягань: 1) закріплених Конституцією України незалежності держави, суспільного та державного ладу, політичної та економічної систем, прав національних груп і територіальних утворень; 2) гарантованих Конституцією, іншими законами України та міжнародними правовими актами соціально-економічних, політичних, особистих прав і свобод людини та громадянина; 3) основ демократичного устрою державної влади, правового статусу місцевих рад, органів самоорганізації населення.
               
КПКВ 0901020 "Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих кадрів Національною академією прокуратури України"
Мета: Підготовка кадрів для органів прокуратури. Підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих кадрів. Здійснення наукових досліджень за всіма напрямами прокурорської діяльності.
Завдання: 1) створення організаційно-правових засад підготовки прокурорських кадрів; 2) оптимізація навчального процесу з підготовки прокурорських кадрів; 3) запровадження заочної форми підготовки прокурорських кадрів; 4) створення організаційно-правових засад підвищення кваліфікації працівників прокуратури; 5) становлення нового напряму підготовки кадрів для органів прокуратури "управлінська діяльність в органах прокуратури"; 6) забезпечення координації науково-дослідних робіт в Академії; 7) створення організаційно-правових засад для здійснення наукових досліджень з проблем прокурорської діяльності.
               
КПКВ 0901030 "Реконструкція об'єктів та приміщень органів прокуратури"
Мета: Всемірне утвердження верховенства закону та зміцнення правопорядку.
Завдання: Реконструкція адміністративних будинків Прокуратури.
              /в тис. грн./
КПКВ  / КЕКВ  КФКВ  Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
план на
2011 рік з
урахуванням внесених змін
касове виконання
за
2011 рік
план на
2011 рік з
урахуванням внесених змін
касове виконання
за
2011 рік
план на
2011 рік з
урахуванням внесених змін
касове виконання
за
2011 рік
1 2 4 5 6 7 8 9
0901010  
Нагляд органів прокуратури за додержанням законів та представницькі функції в суді   
.0360 2 231 900,6 2 231 798,8 39 652,8 39 155,7 2 271 553,4 2 270 954,5
1110   1 375 344,7 1 375 344,7     1 375 344,7 1 375 344,7
1120   453 732,2 453 702,6     453 732,2 453 702,6
1130   194 204,8 194 202,0 6 623,4 6 576,8 200 828,2 200 778,8
1140   5 403,5 5 403,3     5 403,5 5 403,3
1160   50 333,0 50 277,6 0,2 0,2 50 333,2 50 277,8
1172   151,1 151,1 4,1 4,1 155,2 155,2
1340   388,3 388,3 20,0 20,0 408,3 408,3
2110   53 478,7 53 478,7 20 350,9 20 326,1 73 829,6 73 804,8
2120   0,0 0,0 11 714,7 11 414,7 11 714,7 11 414,7
2130   3 500,0 3 500,0 396,0 394,9 3 896,0 3 894,9
2140   95 364,3 95 350,5 543,5 418,9 95 907,8 95 769,4
               
0901020 
Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих кадрів Національною академією прокуратури України
.0942 38 099,4 38 099,4 1 511,7 1 511,7 39 611,1 39 611,1
1110   15655,3 15655,3     15655,3 15655,3
1120   5360,5 5360,5     5360,5 5360,5
1130   2429,5 2429,5 1007,2 1007,2 3436,7 3436,7
1140   17,5 17,5 13,4 13,4 30,9 30,9
1160   1497,0 1497,0 1,6 1,6 1498,6 1498,6
1340   2717,5 2717,5     2717,5 2717,5
2110   100,0 100,0 489,5 489,5 589,5 589,5
2140   10322,1 10322,1     10322,1 10322,1
               
0901030
Реконструкція обєктів та приміщень органів прокуратури
.0360 30 000,0 30 000,0 0,0 0,0 30 000,0 30 000,0
1110           0,0 0,0
1120           0,0 0,0
1130           0,0 0,0
1140           0,0 0,0
1160           0,0 0,0
1340           0,0 0,0
2110           0,0 0,0
2140   30000,0 30000,0     30000,0 30000,0
               
               
               
Керівник бухгалтерської служби     Л.В. Єрхова    
    (підпис)   (ініціали і прізвище)    
               
               
Інформація
про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
Генеральної прокуратури України
за 2011 рік
0901010 Нагляд органів прокуратури за додержанням законів та представницькі функції в суді 
(код програмної класифікації видатків) (назва бюджетної програми)
                         

з/п
Показники Одиниця виміру Джерело інформації Затверджено паспортом
бюджетної програми на звітний період
Виконано за звітний період Відхилення
загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
1 Затрат                      
  Кількість підрозділів од. штатний розпис 814   814 814   814      
  Загальна площа приміщень кв.м. технічна
документація
1 158 100   1 158 100 1 158 100   1 158 100      
  Орендована площа кв.м. договори оренди 98 122,6   98 122,6 98 122,6   98 122,6      
  Загальна річна вартість робіт з реконструкції тис.грн. розрахунок 95 364,3   95 364,3 95 350,5   95 350,5 -13,8   -13,8
2 Ефективності                      
  Забезпечення оплати комунальних послуг, енергоносіїв та послуг зв'язку відс. розрахунок 100     100          
  Забезпечення оплати оренди відс. розрахунок 100     100          
3 Якості                      
  Забезпечення участі прокурорів у розгляді справ, що потребують його обов'язкової участі відс. статистика 100     100          
  Відсоток розглянутих звернень, заяв, скарг відс. статистика 100     100          
  Рівень виконання робіт з реконструкції відс. угоди 100     100          
                         
Інформація
про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
Генеральної прокуратури України
за 2011 рік
0901020 Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих кадрів Національною академією прокуратури України
(код програмної класифікації видатків) (назва бюджетної програми)
                         

з/п
Показники Одиниця виміру Джерело інформації Затверджено паспортом
бюджетної програми на звітний період
Виконано за звітний період Відхилення
загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
1 Затрат                      
  Кількість власних навчальних
закладів ІІІ і ІV рівня акредитації
шт. постанова КМУ від 25.10.02 №1582 1   1 1   1      
  Загальна річна вартість робіт з реконструкції тис.грн. розрахунок 10 322,1   10 322,1 10 322,1   10 322,1      
2 Продукту                      
  Працівники, що пройдуть
перепідготовку
осіб програма навчання
 (стат.дані)
900   900 900   900      
  Студенти денної форми
навчання
осіб програма навчання
 (стат.дані)
340   340 340   340      
  Чисельність студентів денної форми навчання на початок року осіб програма навчання
 (стат.дані)
340   340 340   340      
3 Ефективності                      
  Середні витрати на
одного студента
грн. розрахунок 52 912,4     52 912,4          
  Середні витрати на
одного слухача
грн. розрахунок 10 763,4     10 763,4          
4 Якості                      
  Відсоток осіб, які отримали відповідний документ про освіту відс. програма навчання
 (стат.дані)
100     100          
  Відсоток працевлаштованих студентів-випускників денної форми навчання відс. програма навчання
 (стат.дані)
100     100          
  Відсоток студентів, які прийняті на денну форму навчання за державним замовленням відс. програма навчання
 (стат.дані)
100     100          
  Відсоток осіб, які отримали відповідний документ про перепідготовку відс. програма навчання
 (стат.дані)
100     100          
                         
Інформація
про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
Генеральної прокуратури України
за 2011 рік
0901030 Реконструкція об'єктів та приміщень органів прокуратури
(код програмної класифікації видатків) (назва бюджетної програми)
                         

з/п
Показники Одиниця виміру Джерело інформації Затверджено паспортом
бюджетної програми на звітний період
Виконано за звітний період Відхилення
загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
1 Затрат                      
  Кошторисна вартість робіт з
реконструкції
тис.грн. плановий
розрахунок
30 000   30 000 30 000   30 000      
2 Продукту                      
  Кількість установ, в яких заплановано проведення реконструкції од. договірні
умови
1   1 1   1      
3 Ефективності                      
  Виконання умов договору відс. договірні
умови
100     100          
4 Якості                      
  Рівень виконання робіт з реконструкції відс. договірні
умови
100     100          
                         
Керівник бухгалтерської служби           Л.В. Єрхова      
        (підпис)     (ініціали і прізвище)      
                         
 

кількість переглядів: 79273