Контраст contrast
Шрифт Очистити
Сховати налаштування

Сайти

обласних

прокуратур

 
27.03.2009

Звіт про витрачання бюджетних коштів у розрізі економічної класифікації видатків за попередній рік станом на 01 січня 2009 року

 
Відповідно до статті 28 Бюджетного кодексу України Генеральна прокуратура України пропонує громадськості
для ознайомлення звіт про витрачання бюджетних коштів у розрізі економічної класифікації видатків за попередній рік
станом на 01 січня 2009 року
 
Код відомчої класифікацфї видатків 090
          /в тис. грн./
Показники КЕКВ Загальний фонд Спеціальний фонд
Затверджено Фактично
використано
Затверджено Фактично
використано
1 2 3 4 5 6
НАДХОДЖЕННЯ - усього х 1 139 401,5 1 125 782,1 35 082,7 34 124,2
Надходження коштів із загального фонду бюджету х 1 139 401,5 1 125 782,1 х х
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету  х х х 35 082,7 34 124,2
ВИДАТКИ    - усього х 1 139 401,5 1 125 782,1 35 082,7 34 124,2
                               Поточні видатки 1000 1 095 797,5 1 082 181,3 11 420,3 10 943,2
Оплата праці працівників бюджетних установ 1110 738 517,0 738 516,2 0,0 0,0
          Заробітна плата 1111 738 517,0 738 516,2    
          Грошове утримання військовослужбовців 1112        
Нарахування на заробітну плату 1120 250 179,7 243 836,4    
Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки 1130 73 814,7 67 840,8 11 258,8 10 781,7
          Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  1131 12 093,8 11 633,5 3 619,9 3 502,5
          Медикаменти та перев'язувальні матеріали 1132 402,7 116,2    
          Продукти харчування 1133 3,0 3,0    
          М'який інвентар та обмундирування 1134 10 253,1 10 252,8 33,5 32,8
          Оплата транспортних послуг та утримання
          транспортних засобів
1135 10 809,5 9 569,9 4 486,8 4 248,8
          Оренда  1136 1 008,5 923,9    
          Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель;
          технічне обслуговування обладнання 
1137 8 686,6 8 346,1 1 387,5 1 313,2
          Послуги зв'язку 1138 16 247,1 14 736,0 166,1 165,6
          Оплата інших послуг та інші видатки 1139 14 310,4 12 259,4 1 565,0 1 518,8
Видатки на відрядження 1140 7 488,6 7 488,6 16,8 16,8
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 1160 24 428,2 23 144,6 139,2 139,2
          Оплата теплопостачання 1161 10 403,1 9 405,5 61,7 61,7
          Оплата водопостачання і водовідведення 1162 1 191,4 1 125,9    
          Оплата електроенергії  1163 8 149,1 8 068,8 74,8 74,8
          Оплата природного газу 1164 3 689,1 3 626,1    
          Оплата інших комунальних послуг  1165 685,3 630,3 2,7 2,7
          Оплата інших енергоносіїв 1166 310,2 288,0    
Дослідження і розробки, видатки державного
(регіонального) значення
1170 9,0 0,0 5,5 5,5
          Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по
реалізації державних (регіональних) програм
1171     0,7 0,7
          Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)
програм, не віднесені до заходів розвитку
1172 9,0 0,0 4,8 4,8
Субсидії і поточні трансферти 1300 1 360,3 1 354,7 0,0 0,0
Поточні трансферти населенню 1340 1 292,3 1 289,0    
          Виплата пенсій і допомоги 1341        
          Стипендії 1342 830,4 830,4    
          Інші поточні трансферти населенню 1343 461,9 458,6    
Поточні трансферти за кордон  1350 68,0 65,7    
                                    Капітальні видатки 2000 43 604,0 43 600,8 23 662,4 23 181,0
Придбання основного капіталу 2100 42 601,0 42 597,8 23 619,6 23 138,2
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 2110 18 913,0 18 913,0 9 773,9 9 405,0
Капітальне будівництво (придбання) 2120 13 188,0 13 188,0 5 067,9 4 967,4
         Будівництво (придбання) житла 2121 13 188,0 13 188,0 2 590,6 2 490,6
         Будівництво (придбання) адміністративних об'єктів 2122     2 477,3 2 476,8
         Інше будівництво (придбання) 2123     0,0 0,0
Капітальний ремонт 2130 0,0 0,0 1 727,8 1 727,8
         Капітальний ремонт житлового фонду 2131     0,0 0,0
         Капітальний ремонт адміністративних об'єктів 2132     1 727,8 1 727,8
         Капітальний ремонт інших об'єктів 2133     0,0 0,0
Реконструкція та реставрація 2140 10 500,0 10 496,8 7 050,0 7 038,0
         Реконструкція житлового фонду 2141     0,0 0,0
         Реконструкція адміністративних об"єктів 2142 10 500,0 10 496,8 6 050,0 6 050,0
         Реконструкція інших об"єктів 2143     1 000,0 988,0
         Реставрація пам"яток культури, історії та архітектури 2144        
Створення державних запасів і резервів 2200        
Придбання землі і нематеріальних активів 2300 1 003,0 1 003,0 42,8 42,8
           
           
           
Керівник              О.І. Шинальський  
         (підпис)                                   (ініціали і прізвище)  
           
Головний бухгалтер              Л.В. Єрхова  
(начальник планово-фінансового відділу)        (підпис)                                   (ініціали і прізвище)  
           
 
  Деталізація
витрат  за статтями економічної класифікації видатків,
сума яких перевищують 5 млн.гривень
       
       
Загальний фонд   /в тис. грн./
  КПКВ 0901010 "Нагляд органів прокуратури за додержанням законів та представницькі функції в суді".
    Затверджено Використано
1131 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 11 403,9 10 943,6
1134 М"який інвентар та обмундирування 10 230,4 10 230,1
1135 Оплата транспортних послуг та утримання
транспортних засобів
10 600,0 9 360,4
1137 Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель;
технічне обслуговування обладнання
7 396,7 7 056,2
1138 Послуги зв"язку 16 155,0 14 643,9
1139 Оплата інших послуг та інші видатки 13 655,7 11 662,8
1140 Видатки на відрядження 7 457,6 7 457,6
2110 Придбання обладнання і предметів довгострокового
користування
18 250,0 18 250,0
2142 Реконструкція іадміністративних об"єктів 10 500,0 10 496,8
       
Спеціальний  фонд    
2110 Придбання обладнання і предметів довгострокового
користування
9 397,3 9 028,4
2142 Реконструкція іадміністративних об"єктів 6 050,0 6 050,0
       
Загальний фонд   /в тис. грн./
  КПКВ 0901020 "Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих кадрів Академією прокуратури України"
    Затверджено Використано
2121 Будівництво (придбання) житла 13 188,0 13 188,0
       
       
       
  Керівник            О.І. Шинальський
                                   (підпис)                                    (ініціали і прізвище)
       
  Головний бухгалтер            Л.В. Єрхова
    (підпис) (ініціали і прізвище)
       

кількість переглядів: 2993