Контраст contrast
Шрифт Очистити
Сховати налаштування

Сайти

обласних

прокуратур

 
09.03.2011

Інформація про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету Генеральної прокуратури України за 2010 рік

Інформація
про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету 
Генеральної прокуратури України
за 2010 рік
                 
Головна мета та завдання за бюджетними програмами:  
КПКВ 0901010 "Нагляд органів прокуратури за додержанням законів та представницькі функції в суді"
Мета  - Всемірне утвердження верховенства закону та зміцнення правопорядку.
Завдання - Захист від неправомірних посягань: 1) закріплених Конституцією України незалежності держави, суспільного та державного ладу, політичної та економічної системи, прав національних груп і територіальних утворень; 2) гарантованих Конституцією, іншими законами України та міжнародними правовими актами соціально-економічних, політичних, особистих прав і свобод людини та громадянина; 3) основ демократичного устрою державної влади, правового статусу місцевих рад, органів самоорганізації населення .
                /в тис. грн./
КПКВ  /  КЕКВ  КФКВ  Найменування згідно з програмною класифікацією видатків Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
план на
2010 рік
з
урахуванням внесених змін
касове виконання
за
2010 рік
план на
2010 рік
з
урахуванням внесених змін
касове виконання
за
2010 рік
план на
2010 рік
з
урахуванням внесених змін
касове виконання
за
2010 рік
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0901010 0360 Нагляд органів   
прокуратури за додержанням
законів та представницькі функції в суді   
1 207 142,1 1 207 009,8 32 805,7 32 501,1 1 239 947,8 1 239 510,9
1110     808 511,5 808 511,4     808 511,5 808 511,4
1120     273 690,0 273 667,0     273 690,0 273 667,0
1130     61 752,6 61 657,4 12 064,5 11 903,7 73 817,1 73 561,1
1131     22 612,0 22 612,0 9 265,0 9 170,2 31 877,0 31 782,2
1132     200,0 200,0     200,0 200,0
1133     2,0 2,0     2,0 2,0
1134     38 486,3 38 391,5 2 698,4 2 652,6 41 184,7 41 044,1
1135     452,3 451,9 101,1 80,9 553,4 532,8
1140     5 661,6 5 649,2 0,4 0,3 5 662,0 5 649,5
1160     46 636,8 46 635,2 260,8 260,7 46 897,6 46 895,9
1161     22 283,1 22 283,1 84,1 84,0 22 367,2 22 367,1
1162     1 335,5 1 335,5 12,6 12,6 1 348,1 1 348,1
1163     13 827,6 13 827,5 153,4 153,4 13 981,0 13 980,9
1164     7 978,6 7 978,2 10,5 10,5 7 989,1 7 988,7
1165     882,2 881,1 0,2 0,2 882,4 881,3
1166     329,8 329,8     329,8 329,8
1170         16,2 16,2 16,2 16,2
1172         16,2 16,2 16,2 16,2
1340     1 089,6 1 089,6 0,1 0,1 1 089,7 1 089,7
1343     1 089,6 1 089,6 0,1 0,1 1 089,7 1 089,7
2110     3 036,0 3 036,0 16 389,9 16 370,9 19 425,9 19 406,9
2120     0,0 0,0 580,3 580,3 580,3 580,3
2123         580,3 580,3 580,3 580,3
2130     600,0 600,0 336,2 336,2 936,2 936,2
2133     600,0 600,0 336,2 336,2 936,2 936,2
2140         3 157,3 3 032,7 3 157,3 3 032,7
2143         3 157,3 3 032,7 3 157,3 3 032,7
2300     6 164,0 6 164,0     6 164,0 6 164,0
                 
КПКВ 0901020 "Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих кадрів Національною академією прокуратури України"
Мета  - Підготовка кадрів для органів прокуратури. Підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих кадрів. Здійснення наукових досліджень за всіма напрямами прокурорської діяльності.
Завдання - 1) створення організаційно-правових засад підготовки прокурорських кадрів; 2) оптимізація навчального процесу з підготовки прокурорських кадрів; 3) запровадження заочної форми підготовки прокурорських кадрів; 4) створення організаційно-правових засад підвищення кваліфікації працівників прокуратури; 5) становлення нового напряму підготовки кадрів для органів прокуратури "управлінська діяльність в органах прокуратури"; 6) забезпечення координації науково-дослідних робіт в Академії; 7) створення організаційно-правових засад для здійснення наукових досліджень з проблем прокурорської діяльності.
                 
0901020 0942 Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих кадрів Національною академією прокуратури України 19 019,6 19 013,8 1 789,0 1 788,4 20 808,6 20 802,2
1110     11 834,6 11 834,6     11 834,6 11 834,6
1120     4 009,1 4 003,5     4 009,1 4 003,5
1130     150,0 150,0 1 446,7 1 446,1 1 596,7 1 596,1
1131     73,0 73,0 604,6 604,6 677,6 677,6
1132         5,0 5,0 5,0 5,0
1134     73,0 73,0 810,6 810,0 883,6 883,0
1135     4,0 4,0 26,5 26,5 30,5 30,5
1140     5,0 5,0 5,2 5,2 10,2 10,2
1160     829,2 829,0 179,8 179,8 1 009,0 1 008,8
1161     514,4 514,2 109,4 109,4 623,8 623,6
1162     37,3 37,3 9,1 9,1 46,4 46,4
1163     244,7 244,7 49,0 49,0 293,7 293,7
1165     32,8 32,8 12,3 12,3 45,1 45,1
1340     2191,7 2191,7     2191,7 2191,7
1342     2191,7 2191,7     2 191,7 2 191,7
2110         157,3 157,3 157,3 157,3
                 
                 
                 
Керівник бухгалтерської служби     Л.В. Єрхова  
      (підпис)   (ініціали і прізвище)  
                 
 
Інформація
про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
Генеральної прокуратури України
за 2010 рік
0901010 Нагляд органів прокуратури за додержанням законів та представницькі функції в суді 
(код програмної класифікації видатків) (назва бюджетної програми)
                         

з/п
Показники Одиниця виміру Джерело інформації Затверджено паспортом
бюджетної програми на звітний період
Виконано за звітний період Відхилення
загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
1 Затрат                      
  Кількість підрозділів кількість штатний розпис 814   814 814   814      
2 Якості                      
  Забезпечення участі прокурорів у розгляді справ, що потребують його обов"язкової участі відс. статистика 100   100 100   100      
                         
Інформація
про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
Генеральної прокуратури України
за 2010 рік
0901020 Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих кадрів Національною академією прокуратури України
(код програмної класифікації видатків) (назва бюджетної програми)
                         

з/п
Показники Одиниця виміру Джерело інформації Затверджено паспортом
бюджетної програми на звітний період
Виконано за звітний період Відхилення
загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
1 Затрат                      
  Кількість власних навчальних
 закладів ІІІ і ІV рівня акредитації
шт. Закон України
"Про прокуратуру" постанова КМУ від 17.08.02 р.
№ 1134
1   1 1   1 0 0 0
2 Продукту                      
  Працівники, що пройдуть
перепідготовку
осіб програма навчання
 (статистичні дані)
900   900 900   900 0 0 0
  Студенти денної форми
навчання
осіб програма навчання
 (статистичні дані)
300   300 300   300 0 0 0
                         
                         
Керівник бухгалтерської служби           Л.В. Єрхова      
        (підпис)     (ініціали і прізвище)      
                         

кількість переглядів: 78897